مهارت های هفتگانه ICDL - سطح یك

مهارت های هفتگانه ICDL - سطح یك

در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و موفقیت در هر شغل و سمت، آشنایی اولیه با مهارت های هفت گانه ICDL License می باشد.


مهارت های هفتگانه ICDL - سطح دو

مهارت های هفتگانه ICDL - سطح دو

در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و موفقیت در هر شغل و سمت، آشنایی اولیه با مهارت های هفت گانه ICDL License می باشد.

موضوعات اصلی این دوره به شرح ذیل می باشد

1- فراگیری نرم افزار WORD و توانمندی در تدوین گزارشات، نامه ها و .... در آن

2- آشنایی و توانمند شدن در استفاده از نرم افزار Excel و استفاده از پتانسیل های آن تحلیل داده ها، گزارشات مالی و ....

3- آشنایی و استفاده از نرم افزار Access و استفاده از آن در مدیریت و نگهداری داده ها